Elektriciteit is zoiets banaal waardoor we niet stilstaan bij de werking ervan. Meer dan vroeger maakt elektriciteit deel uit van ons dagelijks leven. Haast elk innovatief snufje dat op de markt verschijnt, is in meerdere of mindere mate elektrisch gestuurd. Ook in onze woning is dat bijgevolg het geval. Alle elektrische toestellen zijn aangesloten op een elektrische installatie.

Om ongevallen te vermijden, verplicht de Vlaamse Overheid om deze elektrische installaties te laten keuren. Dit staat bekend als de AREI-keuring, een keuring volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.).

Dergelijke keuring gebeurt echter niet zomaar. Een grondige keuring heeft absoluut zijn waarde en niet in het minst voor jezelf.

Waarom een keuring?

Defecten en kortsluitingen in een elektrische installatie kunnen brand of elektrocutie veroorzaken. Daarom is het cruciaal om je elektrische installatie te laten controleren. Deze keuring is verplicht. Zo ben je gerust dat je beschikt over een veilige installatie.

Vandaag zijn de meeste toestellen beveiligd tegen kortsluiting. Echter: slordigheden of slijtage zoals een slecht contact in een stopcontact hebben desastreuze gevolgen. Door het slechts af en toe contact maken van de contactdoos met de netstekker ontstaat vonkoverslag en dit kan brand veroorzaken.

Wanneer is een elektriciteitskeuring nodig?

De wet zegt: “Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens het ‘Boek 1 Installaties op laagspanning en zeer lage spanning van het AREI’.”

In mensentaal betekent dit dat een keuring nodig is bij

 • ingebruikstelling (voordat je de installatie in gebruik neemt)
 • elke belangrijke wijziging of uitbreiding van je reeds bestaande installatie
 • een verzwaring van je reeds bestaande aansluiting
 • de verkoop van een woning met nog een oude installatie

Onze onderaannemers komen graag deze keuring bij je uitvoeren. Dit zijn vanzelfsprekend allen erkende controleorganismen. Wij voeren deze keuring graag voor je uit! Opgelet: een keuring door een niet-erkende dienst is ongeldig! Hier vind je een lijst van bevoegde keuringsinstanties.

Wil je meer weten over de controle, het keuringsattest, vastgestelde inbreuken en eventuele herkeuring? We leggen je alles klaar en duidelijk uit.

Keuring

Tijdens een controle gaat de keurder na of de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

Een keurder of controleur voert uiteraard een heleboel taken uit. Maar in grote lijnen voert hij volgende controles uit:

 • Controleren of de aarding is aangesloten
 • R-meting = het meten van de aarding
 • Uitmeten van de isolatieweerstand (zit er verlies op een kring?)
 • Het controleren van de schema’s tov de realiteit in de woning.

De controleur zal je bovendien vragen om enkele documenten voor te leggen:

 • de ééndraadschema’s van de elektrische installatie
 • de situatieplannen van de installatie
 • de EAN-code
Eéndraadschema’s van de elektrische installatie

Wat is dat nu net, zo’n ééndraadschema?

“Een ééndraadschema is een schematische voorstelling van de essentiële stroombanen, de onderlinge verbindingen ertussen en het elektrische materieel die samen de elektrische installatie (of een deel ervan) vormen en die de samenstelling en de kenmerken ervan aangeeft.”

Op zo’n schema vinden we minstens volgende zaken terug:

 • de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede en het aantal geleiders
 • de manier waarop de secties van de elektrische leidingen geplaatst werden
 • het type en de kenmerken van de differentieelstroominrichtingen
 • het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom
 • de schakelaars
 • de verbindingsdozen
 • de aftakdozen
 • de contactdozen
 • de lichtpunten
 • de vaste machines en toestellen

Hoor je het in Keulen donderen?

Het situatieplan

Een situatieplan is een plan dat de plaats van de verschillende delen van de installatie weergeeft.

Op dat plan wordt minstens de plaats aangegeven van volgende onderdelen die op het ééndraadschema voorkomen:

 • de schakel- en verdeelborden
 • de verbindingsdozen
 • de aftakdozen
 • de contactdozen
 • de lichtpunten
 • de schakelaars
 • de vaste machines en toestellen

Geen idee waar het over gaat? We maken je graag wegwijs in deze materie!

De EAN-code

De EAN-code is nodig voor de identificatie van de aansluiting van de elektrische installatie. Je vindt deze code van 18 cijfers op je factuur. EAN betekent ‘European Article Numbering’. Interessant om weten: een EAN-code is gekoppeld aan een plaats en niet aan een persoon.

Controle afgerond

Na een controle stelt het controleorganisme een verslag op dat je via mail of schriftelijk zal worden bezorgd.
De controlerende instantie houdt gedurende 5 jaar een kopie van dit verslag bij.

Een inbreuk vastgesteld: wat nu?

Als de controleur bij zijn bezoek inbreuken vaststelt aan de elektrische installatie dien je deze tekortkomingen te verhelpen en zal je opnieuw een keuring moeten laten uitvoeren.

Wist je dat Vastgoedexperts gratis en vrijblijvend een offerte voor je opmaakt ter regularisatie van je elektrische installatie? Indien gewenst komen onze ervaren elektriciens de nodige werken uitvoeren. Zij weten als geen ander waaraan ze extra aandacht moeten besteden en zijn bekommerd om jouw veiligheid. Zo ben je zeker van een positief verslag bij een herkeuring. We maken graag jouw offerte op maat.

Wijziging van of uitbreiding op de elektrische installatie

In dat geval is een gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nodig. Deze controle dient eveneens door een erkend controleorganisme uitgevoerd te worden. Wij wijzen je graag de weg naar de juiste instanties.

Onder ‘belangrijke wijzigingen’ valt bijvoorbeeld het toevoegen van een kring of de niet-identieke vervanging van een verdeelbord.

Bij een ‘niet-belangrijke wijziging’ of uitbreiding die je aanbrengt aan je elektrische installatie volstaat een bondige beschrijving van de aangebrachte wijziging of uitbreiding .

Niet-belangrijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld het bijplaatsen van een contactdoos op een bestaande stroombaan of een identieke vervanging van een elektrisch onderdeel zoals een bord of kabel.

Wat is nu een belangrijke of niet-belangrijke wijziging? Wij helpen je graag het onderscheid te vinden. Wil je weten wat in jouw situatie nodig is? We vertellen het je graag tijdens een fijn kennismakingsgesprek.