Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De dienstverlening van Vastgoedexperts zoals besteld door klant en bevestigd door VASTGOEDEXPERTS evenals alle offertes, facturen en andere documenten uitgaande van Vastgoedexperts en overeenkomsten aangegaan met vastgoedexperts zijn onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van vastgoedexperts: www.vastgoedexperts.com . De klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant die afwijken van onderhavige algemene voorwaarden van vastgoedexperts zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan vastgoedexperts, tenzij in het geval vastgoedexperts deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.2 Deze algemene voorwaarden bepalen de modaliteiten en voorwaarden waaronder vastgoedexperts haar dienstverlening uitvoert bij klanten. Zij leggen ook de wederzijdse verplichtingen van Vastgoedexperts en klant in dit kader vast.

1.3 De nietigheid of on-afdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

1.4 Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

2 Dienstverlening door Vastgoedexperts

2.1 Vastgoedexperts is actief als Erkend controleorganisme en Externe Dienst Technische Controle. De door vastgoedexperts verstrekte diensten hebben betrekking op keuringen / controles in de meest ruime zin van betekenis. Het betreft zowel bij wet als conventioneel opgelegde controles en keuringen.

2.2 VASTGOEDEXPERTS als dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan om deze dienstverlening (keuringen en controles) te verrichten met redelijke zorg en vakkundigheid. Vastgoedexperts als dienstverlener kan enkel keuren en controleren en in dat kader vaststellingen doen in de vorm van een verslag na uitvoering. Vastgoedexperts kan aldus nooit gehouden zijn zelf vastgestelde lacunes te verbeteren of te herstellen. Dit laatste is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

2.3 Vastgoedexperts stelt naar aanleiding van uitgevoerde dienstverlening een verslag op voor rekening en op naam van de klant. Een kopie van die verslagen wordt bewaard gedurende de aan Vastgoedexperts bij wet opgelegde termijn. De inhoud van het verslag is een momentopname en weergave van de situatie op het ogenblik van de uitvoering van de controle of keuring en de op dat ogenblik gedane vaststellingen. Verslagen worden opgesteld in het Frans voor Wallonië, in het Nederlands voor Vlaanderen en in het Nederlands of het Frans voor Brussel en randgemeenten. Vertalingen van verslagen indien gewenst door klant, worden aan de klant doorgerekend.

2.4 Eventuele klachten ter zake uitgevoerde dienstverlening dienen schriftelijk en omstandig te worden gemeld door klant aan VASTGOEDEXPERTS binnen de 8 werkdagen nadat de dienst werd verleend. Aansprakelijkheidsvorderingen van klant opzichten VASTGOEDEXPERTS dienen op straffe van verval via gerechtelijke weg te worden ingesteld binnen de 12 maanden nadat de dienst werd verleend. De datum van dienstverlening wordt geacht deze te zijn van de datum van het corresponderend verslag terzake de gevoerde dienstverlening.

2.5 Vertraging in de uitvoering van dienstverlening door Vastgoedexperts kan onder geen enkel beding leiden tot schadevergoeding.

2.6 Behoudens afwijkende wettelijke bepalingen ter zake, is de contractuele aansprakelijkheid van Vastgoedexperts ter zake nalatige, hetzij foutieve uitvoering van dienstverlening beperkt tot het bedrag van de corresponderende factuur die Vastgoedexperts aan klant heeft uitgereikt. Andere dan loutere contractuele schade ingevolge uitvoering van de dienstverlening door Vastgoedexperts is beperkt tot het verzekerd bedrag aan lichamelijke en stoffelijke schade. Vastgoedexperts verbindt zich ertoe haar burgerlijke aansprakelijkheid te allen tijde te verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij. De klant kan, indien gewenst, een bewijs van dergelijke verzekering opvragen bij Vastgoedexperts.

3 Verplichtingen in hoofde van klant

3.1 De klant dient t.a.v. Vastgoedexperts en haar uitvoeringsagenten ervoor te zorgen dat :

· Alle nodige faciliteiten aanwezig zijn zodat de dienstverlening op een behoorlijke en uiterst veilige en verantwoorde wijze kan gebeuren.

· De werkomstandigheden waarin de dienstverlening dient te gebeuren, beantwoordt aan alle wettelijke vereisten qua hygiëne, welzijn en veiligheid, in het bijzonder de Welzijnswet.

· De te controleren apparatuur of te keuren materiaal zuiver , proper en veilig toegankelijk is.

· Een gelastigde van klant aanwezig is op het voorziene tijdstip en de voorziene plaats waarop Vastgoedexperts de controle en de keuring moet uitvoeren.

· Een gelastigde-bediener wordt aangeduid die de te controleren apparatuur bedient.

3.2 De klant zal VASTGOEDEXPERTS te allen tijde vrijwaren voor alle mogelijke schade aanspraken van derden ingevolge bij klant uitgevoerde diensten.

3.3 De klant is geheel verantwoordelijk voor de correctheid van de door haar aangereikte gegevens en verstrekte richtlijnen aan Vastgoedexperts en haar uitvoeringsagenten.

3.4 Indien ingevolge nalatigheid in hoofde van de klant zoals bijvoorbeeld afwezigheid klant op gepland tijdstip van uit te voeren keuring/controle een geplande dienstverlening niet kan doorgaan, is klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100, -€, onverminderd het recht van Vastgoedexperts om vergoeding van de werkelijke door haar geleden schade te vorderen.

3.5 Het is klant strikt verboden personeel van Vastgoedexperts actief te benaderen met oog op afwerving en personeel af te werven gedurende 2 jaren volgend op de door Vastgoedexperts uitgevoerde dienstverlening voor klant. Elke inbreuk op deze bepaling geeft van rechtswege aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 1 bruto jaarloon van het afgeworven Vastgoedexperts personeelslid door klant.

4 Prijzen en prijswijzigingen

4.1 Prijzen zijn te allen tijde opvraagbaar bij Vastgoedexperts

4.2 Opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere lasten-taksen die bij wet of door een overheid worden gekoppeld aan de dienstverlening van Vastgoedexperts. Dergelijke lasten en taksen zijn steeds ten laste van klant.

4.3 Opgegeven prijzen in offertes zijn geldig voor de geldigheidsduur van de offerte. Bij gebreke aan een geldigheidsduur in de offerte, zijn de opgegeven prijzen slechts 2 maanden bindend in hoofde van Vastgoedexperts vanaf de datum van offerte.

4.4 Opgegeven prijzen dekken dienstverlening die wordt uitgevoerd tijdens werkdagen van maandag tot en met vrijdag tijdens werkuren vanaf 8u tot en met 17u, feest- zaterdag en zondagen uitgezonderd. Dienstverlening op zon-en wettelijke feestdagen leidt tot verhoging van tarieven met 100%.

4.5 Prijsherzieningen: VASTGOEDEXPERTS kan te allen tijde haar prijzen herzien. Behoudens andersluidende bepalingen, hebben prijswijzingen herzieningen geen invloed op lopende offertes of overeenkomsten waarvan de duurtijd niet is verstreken.

5. Facturering en betaling.

5.1 Tenzij andersluidende schriftelijke door Vastgoedexperts aanvaarde overeenkomst zijn alle facturen van Vastgoedexperts contant betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.

5.2 Het factuurbedrag is netto betaalbaar. Bank- en discontokosten zijn ten laste van klant.

5.3 Elk protest m.b.t. facturen van Vastgoedexperts dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 8 werkdagen na factuurdatum.

5.4 Bij niet betaling van de facturen van Vastgoedexperts op vervaldag is klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Vastgoedexperts van een vergoeding ten belope van 15% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 25, – €, ten titel van schadevergoeding. Daarenboven zal klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden zijn tot betaling aan VASTGOEDEXPERTS van een nalatigheidsintrest ten belope van 1% per begonnen maand.

5.5 Verder vervallen alle aan klant toegestane betalingsfaciliteiten en worden alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

5.6 Vastgoedexperts behoudt zich tevens het recht voor verdere dienstverlening op te schorten en afgifte van verslagen ter zake verrichte dienstverlening te weigeren in geval klant de overeengekomen betalingsvoorwaarden niet naleeft.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle overeenkomsten tussen klant en Vastgoedexperts en geschillen daaromtrent worden beheerst door het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen tussen partijen zijn de rechtbanken van het arrondissement Turnhout uitsluitend bevoegd.

1. Généralités

1.1 La prestation de services de Vastgoedexperts, telle que commandée par le client et confirmée par Vastgoedexperts, ainsi que la totalité des offres, factures et autres documents émanant de Vastgoedexperts et conventions conclues avec Vastgoedexperts sont soumises aux présentes conditions générales. Ces dernières peuvent également être consultées sur le site internet de Vastgoedexperts : www.vastgoedexperts.com . Le simple fait de passer commande implique que le client accepte les présentes conditions. Les conditions générales, quelle que soit leur dénomination, du client qui divergent des présentes conditions de Vastgoedexperts ne sont pas d’application et ne sont pas opposables à Vastgoedexperts, sauf acceptation préalable, expresse et écrite de Vastgoedexperts préalablement à la souscription d’un contrat.

1.2 Les présentes conditions générales déterminent les modalités et conditions suivant lesquelles Vastgoedexperts preste ses services chez les clients. Elles règlent également les obligations mutuelles de Vastgoedexperts et du client dans ce cadre.

1.3 La nullité ou le caractère non exécutoire de l’une des clauses des présentes conditions ne porte pas atteinte à la validité ni le caractère exécutoire des autres clauses.

1.4 Si les présentes conditions générales sont également rédigées dans une autre langue que le néerlandais, la version néerlandaise prévaudra toujours en cas de divergences.

2. Prestation de services par Vastgoedexperts

2.1 Vastgoedexperts est actif comme organisme de controle agréé et Service Externe de Controle Technique. Les services fournis par Vastgoedexperts concernent des agréments / contrôles au sens le plus large. Il s’agit de contrôles et d’agréments imposés tant par la loi que par une convention.

2.2 Ent ant que prestataire de services, Vastgoedexperts est sournis à une obligation de moyens pour cette prestation de services (agréments et contrôles) avec tout le soin et le professionnalisme rasonnables et ne peut qu’approuver, contrôler et établir dans ce cadre des constations sous la forme d’un rapport après exécution. Vastgoedexperts lui-même ne peut donc jamais être tenu de remédier à et réparer des lacunes constatées. Ces opérations relèvents de la responsabilité exclusive du client.

2.3 Vastgoedexperts établit, suite à la prestation de services, un rapport pour le compte et au nom du client. Une copie de ces rapports est conservée pendant la durée légalement imposée à Vastgoedexperts. Le contenu des rapports constitue la photographie d’un moment et rend compte de la situation au moment de l’exécution du controle ou de l’agrément et des constatations faites à ce moment-là. Les rapports seront libellés en français pour la Wallonie, en néerlandais pour la Flandre et en néerlandais ou en français pour Bruxelles et les communes périphériques. Si le client souhaite, une traudction des rapports peut être fournie, laquelle sera facturée au client.

2.4 Les plaintes éventuelles relatives à la prestation de services doivent être mentionées par écrit et de manière détaillée par le client à Vastgoedexperts dans les 8 jours ouvrables qui suivent la prestation du service. Les actions en responsabilité du client `q l’encontre de Vastgoedexperts doivent, sous peine d’être caduques, être introduites par voie judiciaire dans les 12 mois après la prestation du service. La date de la prestation des services est considérée être la date du rapport relatief aux services prestés.

2.5 Un retard dans l’exécution de la prestation de services par Vastgoedexperts ne peut en aucun cas donner lieu à des indemnités.

2.6 Sauf disposition légale contraire en la matière la responsabilité contractuelle de Vastgoedexperts en matière d’exécution incorrecte ou fautive de la prestation de services est limitée au montant de la facture correspondante émise par Vastgoedexperts au client. Les dommages autres que les dommages de nature seulement contractuelle, occasionnés suite à l’exécution des services par Vastgoedexperts, sont limités au montant assuré relatifs aux dommages corporels et matériels. Vastgoedexperts s’engage à assurer à tout moment sa responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurances reconnue en Belgique. Le client peut, s’il le souhaite demander une preuve de cette assurance auprès de Vastgoedexperts.

3.3 Obligations du client

3.1 Le client doit, vis-à-vis de Vastgoedexperts et de ses agents d’exécution, veiller à ce que:

· Toutes les facilités nécessaires soient présentes pour que les services puissent être prestés de manière appropriée, parfaitement sûre et responsable.

· Les conditions dans lesquelles les services doivent être prestés répondent à toutes les exigences légales en matière d’hygiène, de bien-être et de sécurité, en particulier celles de la loi sur le Bien-être.

· Les appareils à contrôler ou le matériel à approuver soient impeccables, propres et accessibles en toute sécurité.

· Un préposé du client soit présent au moment prévu et au lieu exact où Vastgoedexperts doit procéder au controle et à l’agrément.

· Un opératuer préposé soit d”signé pour utiliser l’appareil à contrôler.

3.2 Le client garantira Vastgoedexperts à tout moment contre toutes les actions en dommages et intérêts de tiers suite à des services fournis chez le client.

3.3 Le client est entièrement responsable de l’exactitude des données et des directives fournies à Vastgoedexperts et à ses agents d’exécution.

3.4 Si, suite à une négligence dans le chef du client comme l’absence du client au moment prévu pour le contr$ole/l’agrément à effectuer, une prestation de services planifée ne peut avoir lieu, le client est redevable d’une indemnité forfaitaire de 100, – € sans préjudice du droit de Vastgoedexperts d’exiger le dédommagement du préjudice effectivement subi par Vastgoedexperts.

3.5 Il est strictement interdit au client d’approcher activement les membres du personnel de Vastgoedexperts en vue d’une embauche et de les embaucher pendant les 2 années qui suivent les services prestés par Vastgoedexperts pour le client. Toute violation de cette disposition donne de plein droit lieu à une indemnisation forfaitaire qui équivaut à une année de rémunération brute du membre du personnel de Vastgoedexperts embauché par le client.

4. Prix et modifications de prix

4.1 Les prix sont disponibles à tout moment chez Vastgoedexperts.

4.2 Les prix indiqués sont toujours hors TVA et autre taxes et charges qui, en vertu de la loi ou d’une décision d’une autorité, sont associées à la prestation de services de Vastgoedexperts. Ces charges et taxes sont toujours à charge du client.

4.3 Les prix indiqués dans les offres sont valables pendant la durée de validité de l’offre. À défaut de durée de validité mentionnée dans l’offre, les prix indiqués n’engangent Vastgoedexperts que pendant deux mois à compter de la date de l’offre.

4.4 Les prix indiqués couvrent les services prestés pendant les jours ouvrables, du lundi au vendredi inclus, pendant les heures de travail, entre 8h et 17h, à l’exception des jours fériés, du samedi et du dimanche. Une prestation de service en dehors des heures de travail normales et le samedi, entraîne une majoration de prix de 50%. Une prestation de service les dimanches et les jours de fêtes entraîne une majoration de prix de 100%.

4.5 Révisions des prix : Vastgoedexperts peut à tout moment revoir ses prix. Sauf disposition contraire, les modifications / révisions de prix n’ont pas d’influence sur les offres en cours ou sur les conventions dont la durée de validité n’a pas expiré.

5. Facturation et paiement

5.1 Sauf convention écrite contraire acceptée par Vastgoedexperts, toutes les factures de Vastgoedexperts sont payables au comptant à son siège social.

5.2 Le montant de la facture est le montant net à payer. Les frais bancaires et frais d’escompte sont à charge du client.

5.3 Toute réclamation relative aux factures de Vastgoedexperts doit se faire par écrit et être motivée de manière circonstanciée et ce, dans un délai de 8 jours ouvrables après la date de facture.

5.4 En cas de non-paiement des factures de Vastgoedexperts à l’échéance, le client est tenu, de plein droit et sans mise en demeure, de payer à Vastgoedexperts une indemnité à concurrence de 15 % du montant impayé de la facture, avec un minimum de 25 € et ce, à titre de clause d’indemnisation. En outre, le client sera tenu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de payer à Vastgoedexperts des intérêts de retard à hauteur de 1 % par mois entamé.

5.5 Par ailleurs, toutes les facilités de paiement accordées au client sont supprimées et toutes les autres factures impayées sont immédiatement exigibles.

5.6 Vastgoedexperts se réserve également le droit de suspendre la poursuite de la prestation de services et de refuser la remise des rapports relatifs aux services prestés si le client ne respecte pas les conditions de paiement convenues.

6. Droit applicable et tribunaux compétents

Tous les accords convenus entre le client et Vastgoedexperts et les litiges y afférents sont régis par le droit belge. En cas de litige entre les parties, les tribunaux de l’arrondissement de Turnhout sont exclusivement compétents.